Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Antiloop Mobility v.o.f.

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Antiloop Mobility v.o.f., gevestigd te Wezep, hierna te noemen Antiloop.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Antiloop zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van de voorwaarden van Antiloop afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2  Aanbiedingen

2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Antiloop of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3  Overeenkomst

3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Antiloop door zijn schriftelijke bevestiging.

3-2 Elke met Antiloop aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Antiloop zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten enz., alsmede gegevens in drukwerken, catalogi, afbeeldingen e.d. door Antiloop bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4  Expertise

4-1 Indien een opdracht tot schriftelijke schade-expertise wordt verleend, kan Antiloop aan de opdrachtgever de ter zake gemaakte kosten en een honorarium in rekening brengen.

4-2 Indien een opdracht tot reparatie wordt verleend, waarop de in het vorige lid genoemde schriftelijke schade-expertise betrekking heeft, zal het ter zake van die taxatie berekende bedrag in mindering worden gebracht op het totale expertisebedrag.

Artikel 5  Prijzen

5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen, af bedrijf Antiloop.

5-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.

5-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

5-4 Kosten voorvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5-5 Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van Antiloop, tenzij van te voren anders is overeengekomen.

Artikel 6  Annulering

6-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Antiloop reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

Opdrachtgever zal eveneens aan Antiloop als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Antiloop te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

6-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Antiloop zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7  Tekeningen en andere gegevens

7-1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Antiloop zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door Antiloop wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Antiloop zijn eigendom. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij Antiloop.

7-2 Als Antiloop opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Antiloop te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

7-3 Antiloop zijn adviezen ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Antiloop is niet verantwoordelijk voor technische of eventuele andere voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met Antiloop zijn producten en diensten.

Artikel 8  Leveringstermijnen

8-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijde levering zal opdrachtgever Antiloop schriftelijk ingebreke stellen.

8-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Antiloop zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

8-3 Indien de opdrachtgever het object voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt dat object voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Antiloop stalling- c.q. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.

Artikel 9  Werkzaamheden

9-1 Werkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij het bedrijf van Antiloop geldende tarieven.

9-2 Antiloop is gerechtigd, ongeacht het retentierecht, bij werkzaamheden van grotere omvang, van de opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen.

9-3 Indien na uitvoering van de aan Antiloop opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever, het desbetreffende object niet binnen een week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, is Antiloop gerechtig om stallingkosten in rekening te brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.

Artikel 10  Transport- en/of bergingswerkzaamheden

10-1 De kosten van transport- en/of bergingswerkzaamheden van object(en) waaronder die van vervoer, op- en afladen, zijn te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever ook al valt de uiteindelijke reparatie onder de garantie.

10-2 Wanneer een object door Antiloop is geborgen en in bewaring genomen (bijv. na een aanrijding, ongeval enz.), is de eigenaar/bezitter verplicht deze binnen 10 dagen na berging af te halen, ofwel een regeling met Antiloop te treffen. Wordt hier niet aan voldaan, dan worden stallingkosten in rekening gebracht, alles berekend naar recht en billijkheid.

Artikel 11   Meer- en minderwerk

11-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen.

11-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moet door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Antiloop ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Aangebrachte wijzigingen, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Antiloop buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

11-3 Door Antiloop te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12  Afspraken

12-1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Antiloop binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 13  Verhuur / bruikleen

13-1 Het verhuurde/in bruikleen gegeven object(en) wordt in goede staat ter beschikking gesteld en moet door huurder/gebruiker in dezelfde staat, behoudens normale slijtage, worden geretourneerd. De huurder/gebruiker is gehouden de goederen bij ontvangst onmiddellijk op gebreken te controleren en bij geconstateerde gebreken onmiddellijk, binnen 24 uur, melding hiervan te maken.

13-2 Het object(en) dient door de huurder/gebruiker bij Antiloop opgehaald te worden en hij zal het object(en) ook bij Antiloop terugbrengen, tenzij anders is overeengekomen. Indien bij het object(en) eveneens reserve onderdelen verstrekt worden, dienen deze of de vervangen onderdelen aan Antiloop geretourneerd te worden.

13-3 De huurder/gebruiker is verplicht het gehuurde/gebruikte overeenkomstig de bepalingen van de huur-/bruikleenovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:

 1. Het gehuurde/in bruikleen gegeven object(en) te behandelen als een goed huisvader en te gebruiken volgens de bekend veronderstelde eisen en voorschriften;
 2. Geen veranderingen aan het gehuurde/gebruikte object(en) aan te brengen;
 3. Antiloop te allen tijde toegang tot het gehuurde/gebruikte object(en) te verschaffen;
 4. Aanspraken van derden op het gehuurde/gebruikte object(en) af te wijzen en Antiloop ter zake te vrijwaren.

13-4 Het is huurder/gebruiker niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Antiloop het gehuurde/gebruikte aan derden te verhuren of anderszins in bruikleen af te staan.

13-5 Na de verhuur-/bruikleentermijn moet de huurder/gebruiker het object(en) in goede staat retourneren, eventuele beschadigingen zijn voor rekening van de huurder/gebruiker. Alle veranderingen, aanvullingen of reparaties aan het object(en) mogen alleen uitgevoerd worden door Antiloop.

13-6 Antiloop is noch tegenover de huurder/gebruiker noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het verhuurde/gebruikte object(en) of door het personeel van Antiloop, wat door Antiloop voor het gebruik van het object(en) aan de huurder/gebruiker is afgestaan, tenzij de schade het gevolg is van schuld en/of nalatigheid van Antiloop.

13-7 De huurder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:

 1. Huurder/gebruiker enige voor hem uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet geheel of niet tijdig nakomt;
 2. Huurder/gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt. Antiloop is in deze gevallen gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst op te schorten of voor ontbonden te houden.

13-8 Opzegging van huur-/bruikleenovereenkomsten voor onbepaalde tijd of langer dan de overeengekomen huur-/bruikleenperiode dient schriftelijk en per aangetekende brief te geschieden.

Artikel 14  Uitbesteding werk aan derden

14-1 Opdrachtgever machtigt Antiloop om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 15  Reclame

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Antiloop terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Antiloop wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15-2 Antiloop dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15-3 Indien de reclame naar het oordeel van Antiloop juist is, zal Antiloop hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand.

Artikel 16  Aansprakelijkheid

16-1 Antiloop is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolgde van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
 5. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 6. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

16-2 Antiloop is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van hem of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

16-3 Antiloop zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

16-4 Antiloop is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Antiloop onder zich heeft.

Artikel 17  Gebruik van de openbare weg

17-1 Bromfietsen, twee- of vierwielig, mogen alleen dan van de openbare weg gebruik maken zolang zij zich nog in originele technische staat bevinden.

Artikel 18  Garantie

18-1 Garantie op door Antiloop geleverde/door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door Antiloop gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten/defecten in de samenstelling van de door Antiloop geleverde materialen en producten dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien door Antiloop geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt. Indien de garantie betreft door Antiloop uitgevoerde werken, vervalt deze in geval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of derden.

18-2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 19  Eigendomsvoorbehoud

19-1 Zolang Antiloop geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, het onverwerkt, eigendom van Antiloop.

19-2 Antiloop heeft het recht deze goederen teug te vorderen en tot hem te nemen, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

19-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 20  Retentierecht

20-1 Antiloop heeft het recht het voertuig c.q. object onder zich te houden zolang de schuld niet is betaald. Antiloop heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 21  Overmacht

21-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Antiloop of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Antiloop, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Antiloop, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of ander overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Antiloop overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

21-2 Antiloop is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 22  Wanprestatie en ontbinding

22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dan enige ingebrekestelling vereist is.

22-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Antiloop ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

22-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Antiloop eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Antiloop op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 23  Betaling

23-1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23-2 Antiloop is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

23-3 Antiloop is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

23-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Antiloop zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24  Geschillen

24-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Antiloop, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.